OSNOVNE VRSTE MATERIJALA ZA IZRADU ČETKICA ( VRSTE ČETKICA )

Četkice su najvažniji deo elektromotor, preko koga se ostvaruje klizni kontakt za prenos električne struje na mnogim električnim mašinama. Na prvim električnim mašinama četkice su se izrađivale od snopova bakarnih žica, po kojima su i dobile naziv.

Postoji pet glavnih grupa materijala za izradu četkica, prema kojima je izvršena njihova podela :

  1. UGLJENE ČETKICE

  Osnovne Karakteristike: velika tvrdoća, malo strujno opterećenje, dobra svojstva poliranja.

  Područje primene: kolektori sa neudubljenom izolacijom, električni ručni aparati, mali kučni aparati, klizači ( kontaktni oduzimači struje ).

  Tehnički uslovi: gustina struje do 7 A/cm2, brzina obrtanja do 20 m/s.

  2. GRAFITNE ČETKICE

  Osnovne Karakteristike: mekane, elastične četkice koje vrlo efikasno amortizuju udarce i mehaničke vibracije, takođe imaju dobra svojstva poliranja.

  Područje primene: Sinhrone i asinhrone mašine sa čeličnim kliznim prstenovima za najveće brzine obrtanja.

  Tehnički uslovi: gustina struje do 10A/cm2, brzina obrtanja do 75m/s.

  3. ELEKTROGRAFITNE ČETKICE

  Osnovne Karakteristike: dobra električna i toplotna provodnost, dobra svojstva komutacije, koeficijent trenja je relativno mali, dobro podnosi preopterećenja.

  Područje primene: veoma široko područje primene na svim stabilnim mašinama, vučnim motorima, kod velikih brzina obrtanja, pri malim-srednjim i visokim naponima, uz stalno ili promenjljivoopterećenje.

  Tehnički uslovi: gustina struje do 12 A/cm2 (dozvoljeno opterećenje do 25 A/cm2), brzina obrtanja do 60 m/s.

  4. BAKELITNO-GRAFITNE ČETKICE

  Osnovne Karakteristike: veliki električni otpor, velika mehanička čvrstoća, dobra svojstva poliranja ali i znatni toplotni gubitci.

  Područje primene: Male jednosmerne mašine.

  Tehnički uslovi: gustina struje do 8A/cm2, brzina obrtanja do 40m/s.

  5. METALOGRAFITNE ČETKICE

  Osnovne Karakteristike: u zavisnosti od sadržaja metala i grafita više ili manje je izražena visoka električna provodnost, mali koeficijent trenja, mali toplotni gubitci, teške ili čak vrlo teške četkice.
  Područje primene: jednosmerne mašine niskog ili čak vrlo niskog napona, asinhroni motori sa kliznim prstenovima, sinhrone mašine malih ili srednjih brzinasa bronzanim ili čeličnim prstenovima.
  Tehnički uslovi: gustina struje do 30A/cm2, brzina obrtanja do 40m/s.

  Izrada četkica

 

NEOPHODNI PODACI PRI NARUČlVANJU ČETKICA

1. Kvalitet materijala tela četkice (poslati uzorak istrošene četkice) ili pri naručivanju navesti kvalitet materijala koji se traži.

2. Osnovni oblik tela četkice (Klikni - link ka stranici)

3. Dimenzije tela četkice a x t x r (mm)-(Klikni - link ka stranici)

4. Dužina i presek kabla [l(mm), S(mm2)]

5. Oblik i veličina otvora priključne papučice

6. Naglasiti eventualne nedostatke u radu četkice.

7. Posebne zahteve ukoliko je četkica specijalnog i karakterističnog oblika i izvođenja obavezno naznačiti i opisati.

 

PRI NARUČIVANJU ČETKICA OBAVEZNO NAZNAČITI VRSTU MATERIJALA OD KOG JE IZRAĐJENA ČETKICA ILI OOSTAVITI NJEN UZORAK. PRI NARUČIVANJU ČETKICA MOŽETE KORISTITI TEHNIČKI UPITNI LIST (STR. 20) KATALOGA, ČIJIMTAČNIM ISPUNJAVANJEM POTREBNIH POOATAKA MOŽEMO DA VAM PONUDIMO NAJBOLJE REŠENJE ZA TRAŽENE ČETKICE. IZRADA ČETKICA.

 

OSNOVNI OBLICI ČETKICA

Radi lakseg utvrdivanja oblika četkice na slikama 1 a, 1 b ili 1 c prikazani su osnovni (najčešći) tipovi oblika četkica:

A. Četkice bez kablova D. Dvodelne četkice
B. Četkice s jednim kablom E. Parovi četkica
C. Četkice s dva kabla

Tipovi četkica Slika 1a

Tipovi četkica Slika 1b

Tipovi četkica Slika 1c

 

OSNOVNE DIMENZIJE TELA ČETKICE

a - aksijalna mera; t - tangencijalna mera; r - radijalna mera

Osnovne dimenzije tela četkice označavaju se u zavisnosti da Ii je u pitanju kolektor ili klizni prsten, prema slici ispod.

Standardne vrednosti a, t, r, u mm:
3,2/4/5 /6,3/8/ 10/ 12,5 / 16/20/25 / 32 /40/50/64/80/ 125.

Dimenzije tela četkice na telu kolektora

Dimenzije tela četkice na kliznom prstenu

 

UGLOVI ISKOŠENJA: KONTAKTNE PLOČE (α) I PLOČE VRHA (β)

Uglovi α i β prikazani su na slici ispod.

- standardne vrednosti ugla α: 0 / 7,5 / 15 /22,5/30/37,5/

- standardne vrednosti ugla β: 0 / 7,5 / 15/22,5/30/37,5/45.

Uglovi iskošenja četkica
 

DUŽINA I PRESEK KABLA: L (mm); S (mm2)

Dužina kabla meri se prema slici ispod.

Standardne vrednosti dužine kabla L (mm):
16/20/25/32/40/50/56/63/71 /80/90/ 100/112/125/140/160.

Standardne vrednosti preseka kabla S (mm2):
0,25/0,35/0,5/0,75/1/1,5/2/2,5/3/4/6.

Izolacija preko kabla (ukoliko je potrebno) izvodi se od bužira (silikonska cev).

Dužina i presek kabla - Skica
 

OBLIK I VELIČINA OTVORA PRIKLJUČNE PAPUČICE

Standardne vrednosti otvora priključne papučice d (mm): 2,8/3,4 / 4,3/5,2/6,5/8,5/10,5.

Oblik i veličina priključne papučice za četkice

 

POSEBNE OBRADE KOD IZRADE ČETKICA

Posebne obrade kod izrade - izrada četkica

 

USLOVI RADA ČETKICA NA ELEKTRIČNIM MAŠINAMA

Uslovi rada pod kojima četkica mora raditi na električnim mašinama se svrstavaju u tri glavne grupe:

fizičko-hemijski uslovi
električni uslovi
mehanički uslovi

 

MEHANIČKI USLOVI RADA ČETKICE

KOEFICIJENT TRENJA

Koeficijent trenja predstavlja odnos tangencijalne sile T i reakcije podloge N (slika 6).
Sila N jednaka je sili P kojom opruga pritiska preko pritiskivača kod radijalnih četkica, odnosno 
sili P cos α kod nagnutih cetkica.

Trenje nije stalna veličina, već zavisi od brojnih faktora koji prvenstveno zavise od kvaliteta materijala četkice, zatim od brzine obrtanja i struje opterećenja, od stanja kolektora ili kliznog prstena, kao i od atmosfere u kojoj četkica radi. Zbog toga se kao vrednost koeficijenta trenja ne daje čvrsta vrednost, već red veličine.

Mehanički uslovi rada četkice

STANJE POVRŠINE KOLEKTORA I KLIZNIH PRSTENOVA

Površina kolektora ili kliznog prstena ne sme biti ni suviše glatka ni suviše hrapava, ali mora biti što jednoličnija. Održavanje kolektora mora biti takvo da se neravnine na njemu održe u što užim granicama.

Izvor čestih smetnji kod kolektorskih mašina je neispravnost stanja izolacije izmeu lamela, pa se taj deo često mora kontrolisati lzolacija između lamela mora biti dovoljno obrađena (izglodana), ivice lamela fazetirane pod uglom. Klizni prstenovi, naročito oni koji rade pri velikim brzinama obrtaja, imaju često površinsko užljebljenje u obliku spirale čija je svrha poboljšanje stabilnosti rada četkice. Taj zljeb mora biti blago fazetiran, iako to u toku rada dovodi do nesto veće potrošnje četkica.

VIBRACIJE NA MAŠINAMA

Klizni kontakt četkica-kolektor ili četkica-klizni prsten, narušava se vibracijama same mašine. Uzroci pojave vibracija električne mašine mogu biti razni, ali se mogu svesti na nekoliko glavnih izvora smetnji:

a) loše izbalansiran rotor, kvar u ležajevima, loše centriranje, kvarovi na drugim mašinskim delovima (zupčanici, spojnice i sl.).
b) deformisan kolektor, izžljebljen ili ostećen iskrenjem (varničenjem).
c) pojava visokog ili promenljivog trenja, koje zavisi od uslova lokalne atmosfere, stanja kolektorske patine ili pri smanjenju opterećenja električne mašine.
d) sistem koji sačinjava četkica-opruga-pritiskač držača, pa i sam držc, mogu doći u rezonanciju sa vibracijama čitave mašine. Takva situacija je veoma opasna jer dolazi do lomova četkica, a moze doći i do lomova držača četkica.

Smetnje koje dolaze kao posledica vibracija električnih mašina mogu se donekle ublažiti izborom kvaliteta materijala četkice odgovarajućeg modula elastičnosti, zatim montažom amortizera od obične ili silikonske gume, kao i uvođenjem dvodelnih četkica.

PRITISAK NA ČETKICU

Pri izboru optimalnog pritiska na četkicu traži se kompromis između dve krajnosti:

1. Slab pritisak - moze dovesti do veće potrošnje usled iskrenja koje nastaje odvajanjem četkice od kolektora ili kliznog prstena, takođe smanjuje gubitke usled trenja,
2. Jak pritisak - smanjuje električne gubitke ali dovodi do povećane potrošnje četkica usled veće sile trenja.

Kod specijalnih namena (vučni motori železničkih vozila, motori bagera, dizalica i dr), gde su mehaničke vibracije vrlo jake, preporučujemo visoke pritiske na četkicu, s tim da se izrada četkica i kvalitet prilagodi takvim uslovima rada. Veoma je važno da pritisci na svim četkicama budu jednaki, kako bi se postigla što ravnomernija raspodela struje na sve četkice.

STANJE SKLOPA DRZAČ - ČETKICA

Čest uzrok lošeg rada električne mašine može biti i neispravno stanje sklopa drzač - četkica. Zbog toga se posle svake popravke mašine pri kojoj je obuhvaćeno skidanje držača, neophodno proveriti razmak izmedu drzača i kolektora odnosno kliznog prstena, kao i ugao nagiba četkice odnosno drzača.

- Razmak izmedu klizne ploče kolektora ili kliznog prstena i donje ivice ormarića drzača treba da bude od 1,5 do 2,5 mm Držači na istom nosaču moraju imati iste razmake od klizne ploče. Veliki razmak može izazvati vibracije a u krajnjem slučaju i lom četkica.

- četkice i drzači su u odnosu na ugao nagiba prema kliznoj ploči kolektora i položaja tog ugla prema smeru obrtanja rotora, podeljene na:
a) radijalne - četkica postavljena u radijalnom smeru,
b) povlačne - četkica nagnuta suprotno smeru obrtanja,
c) reakcione - četkica nagnuta u smeru obrtanja.

Stanje sklopa držač četkica

PROIZVODNJA - IZRADA GRAFITNIH I METALOGRAFITNIH ČETKICA

 

ELEKTRIČNI USLOVI RADA ČETKICE

PRELAZNI PAD NAPONA U KONTAKTU

Prelazni pad napona u kontaktu uslovljavaju faktori koji su u stanju da promene patinu ili kliznu površinu četkice. Kolektorska patina je smeša metalnog oksida, ugljenika i vode. Klizna površina četkice klizi preko patine u međusloju, koji se sastoji od jonizovanog gasnog plina u kome su vrlo sitne čestice ugljenika.

Faktori koji utiču na prelazni pad napona su: temperatura kolektora, vazdusni pritisak, vlaga u vazduhu, atmosferske nečistoće, brzina kolektora, struja koja prolazi kroz četkicu, kao i kvalitet materijala od kojeg je uradena četkica.

Kontakt četkice i kolektora stalno menjaju svoje fizičke karakteristike, sto se vidi pri merenju prelaznog pada napona na kontaktu. Pad napona izaziva zagrejavanje kolektora, odnosno kliznog prstena, i to usled elektrienih gubitaka, a pored toga utiče na komutaciju i raspodelu struje izmedu pojedinih četkica.

KOMUTACIJA

Komutacione pojave, koje su često uzrok pojave iskrenja (varničenja) pod četkicama su promene smera struje u namotajima koje četkica dovodi u kratak spoj. Do iskrenja moze doći usled mehaniekih uzroka, zbog lošeg podesavanja neutralne zone mašine, nejednakih polnih razmaka linije četkica, slabe izolacije u namotajima, grešaka pri montazi četkica.

Komutacija mašine može se poboljsati sledećim postupcima:

- uvođenjem sendvič četkica koje ograničavaju kratkospojne struje i održavaju dobro stanje patine,
- uvođenjem stepenastog rasporeda četkica.

RASPODELA STRUJE U ČETKICAMA

Struja u četkicama se ne raspodeljuje jednako po čitavoj kliznoj površini četkice. Ona u stvari prelazi preko tačaka, Cija je površina vrlo mala i čiji se broj stalno menja. Ako je sve u redu, tačke prolaza struje javljaju se povremeno na čitavoj kliznoj površini četkice.

često se dešava da se prolaz struje poremeti. Ako se broj tačaka preko kojih prolazi struja smanji ili pregrupiše, struja prolazi samo delom površine četkice, pa kao posledica dolazi do pojave istruganih i užebljenih mesta na kolektorskoj patini, a takva mesta su izraženija ukoliko je broj tačaka manji.

Uzroci ovih pojava su razni:

- atmosferski uslovi (gasovi, visoka vlažnost, prašina),
- materijal četkice (ukoliko je neodgovarajući za određene uslove rada mašine, može doći do stvaranja većeg sloja patine),
- loša ventilacija mašine (dovodi do razlike u temperaturi ispod četkica iste mašine),
- nejednaka raspodela struje istog pola na kolektoru ili istog reda na kliznom prstenu,
- previsoki pojedinačni pritisci na četkice iste mašine (mehanicka potrošnja).

GUSTINA STRUJE

Srednja vrednost jačina struje po jedinici klizne površine naziva se gustinom struje. Gustina struje  bitno utice na dobro funkcionisanje četkice, kao i na njenu potrošnju, temperaturu i trenje. Dozvoljene gustine struje koje se navode u tablicama za svaki materijal su vrednosti koje četkica može trajno izdržati u radu električne mašine. Utvrđeno je da je preniska gustina struje po četkici mnogo nepovoljnija od previsoke. Polazeći od te činjenice, često je u pogonu korisno smanjiti broj četkica na kolektoru podopterećene mašine da bi se time povećala gustina struje za vreme rada pod manjim opterećenjem, uz uslov da to smanjenje traje duže vremena.

SPECIFIČNI ELEKTRIČNI OTPOR

Specifični električni otpor određuje se metodom ampermetar-voltmetar, a predstavlja određenu fizičku veličinu. Izražava se u Ω mm2/m . Pri proračunima treba imati u vidu da električni otpor proizvoda od ugljenika, naročito elektrografita, ima izraženi negativni koeficijent, tako da se vrednost otpora na oko 400°C smanjuje priblizno za 20%.

PROIZVODNJA - IZRADA GRAFITNIH I METALOGRAFITNIH ČETKICA

 

UGRADNJA ČETKICA I DRŽAČA NA ELEKTRIČNIM MAŠINAMA

ČETKICE

Na istoj mašini ne smeju se upotrebiti četkice različitog kvaliteta, nego samo četkice istog kvaliteta. Razlog tome je negativni temperaturni koeficijent koji poseduju četkice, tj. sa povećanjem temperature dolazi do smanjenja otpora četkice, a samim tim do veće provodnosti. Ukoliko bi se na jednoj mašini upotrebile četkice različitog kvaliteta materijala, četkica koja sama po sebi ima veću provodnost, preuzima na sebe veću struju, pa se samim tim jos više greje. Time se jos više povećava njena provodljivost, pa četkica preuzima na sebe jos veći teret (opterećenje), dok na kraju ne dođe do toga da su neke četkice jako opterećene, a neke potpuno rasterećene. Četkice različitog kvaliteta nikad ne mogu imati istu provodnost usled čega se javlja opisana pojava. Nesimetrija opterećenja može postati tako velika da se pojedina četkica u tolikoj meri optereti da se ozari i potpuno izgori.

DRZAČI ČETKICA

Važan konstruktivni element su i držači četkica. Prilikom montaže novih ili kontrole starih već ugradenih drzača, važno je proveriti mehanički sistem, t.j. da Ii su pokretni delovi, (osovinice, zglobovi, položaj pritiskivača, opruga) i unutrašnja površina ormarića u ispravnom stanju. Razmak izmedu drzača četkica i kolektora ili kliznog prstena ne sme biti veći od 1,5 do 2,5 milimetra.

Svaki drzač četkice treba da, bez obzira na istrošenost četkica održava konstantan pritisak na četkicu. To se postize posebnom konstrukcijom. U tom pogledu nailazimo kod raznih proizvodača na različita rešenja. U svakom slučaju bi trebalo uvek paziti da pritisak četkice nije ni prevelik ni premali.

Da bi se nejednaka potrošnja kolektora svela na minimum potrebno je četkice postaviti tako da na kliznoj površini kolektora ne nastaju staze po kojima ne idu četkice. Pritom bi trebalo voditi računa da po svakoj stazi ide isti broj četkica negativnog i pozitivnog polariteta. Na slici 8 prikazano je pravilno postavljanje četkica na četvoropolnoj mašini.

Pravilno i nepravilno postavljene četkice na električnoj mašini

KOLEKTORI I KLlZNI PRSTENOVI

Pre ugradnje četkica potrebno je prethodno proveriti da nema na kolektoru ili kliznom prstenu ovaliteta ili grubih grešaka na površini kolektora ili kliznog prstena. Treba obratiti pažnju na izolaciju između lamela kao i na iskošenja ivica lamela (kod kolektora.

KLlZNA POVRSINA CETKICE

Klizna površina četkice mora biti prilagodena zakrivljenosti kolektora ili kliznog prstena. Prilagođenost se postiže najbolje brusnim kamenom za kolektore i prstenove. Danas se u većini slučajeva, naročito za prvu ugradnju, na četkicama izvodi potrebna zakrivljenost kolektora ili kliznog prstena.

 

ZA RUČNI ALAT

 

 

 

 

 

 

UGLJENI KLIZAČI

Do pojave ugljenih klizača, snabdevanje električnom energijom tramvaja, trolejbusa, elektrienih lokomotiva, kranova, dizalica i dr., predstavljalo je znatan problem. Ovaj problem se prvenstveno sastojao u izboru kvaliteta materijala za klizače oduzimača struje, stalnom podmazivanju, visokom trošenju, teskom odrzavanju kontaktnih vodova i dr. Ugljeni klizači su ove nedostatke potpuno uklonili, pa samim tim i istisnuli iz primene sve ostale vrste oduzimača struje.

Ugljeni klizači se odlikuju sa sledećim svojstvima:

a) imaju svojstvo samopodmazivanja - time se izbegava podmazivanje kontaktnog voda, usled čega se i smanjuju troškovi održavanja,
b) imaju svojstvo poliranja i prevlačenja zaštitnom patinom kontaktnih vodova, čime se smanjuje potrošnja kontaktnog voda i štiti od oksidacije,
c) izazivaju neznatno varničenje, zbog čega se ne zavaruju za kontaktne vodove,
d) otporni su na hemijsku koroziju i povišenu temperaturu, čime produžavaju trajnost kontaktnog voda i samog klizača,
e) ne poseduju veliku težinu u odnosu na metalne (4-5 puta su lakši), čime se smanjuje ukupna težina oduzimača struje.

Prema nameni, ugljeni klizači se dele na:

1. Ugljene klizače za kranove i dizalice,
2. Ugljene klizače za električne lokomotive.

 

UGLJENI KLIZAČI ZA KRANOVE I DIZALICE

Ova vrsta ugljenih klizača karakteristična je po sledećim pogonskim karakteristikama:

a) male brzine (do 10 km/h)
b) visoke vrednosti struja (do 1000 A), sa čestim prekidima u toku rada i velika mehanička opterećenja na udarce.

 

Ugljeni klizači za kranove i dizalice - OZNAKE I DIMENZIJE

 

Oblici klizača pantografaUGLJENI KLIZAČI ZA ELEKTRIČNE LOKOMOTIVE

Ova vrsta klizača se odlikuje sledećim pogonskim karakteristikama:

a) velike brzine
b) srednje vrednosti struja (do 100 A u mirovanju, i do 500 A u vožnji)
c) vrlo visoka mehanička opterećenja na habanje i udarce.

Oblici klizača pantografa su prikazani na slici 10.

 

GRAFITNI PRSTENOVI, LEŽAJEVI, ZAPTIVAČI, LAMELE

Kao materijal za izradu grafitnih prstenova, lezaja, zaptivača i lamela grafit se dokazao kroz svoja sledeća svojstva:

- ima svojstvo samopodmazivanja,
- ima niski koeficijent trenja,
- mehanički se obrađuje,
- ima svojstvo povećanja cvrstoće sa porastom temperature,
- ima nisku specifičnu težinu.

Izrađuju se po narudžbini, uz dostavu odgovarajućeg crteža. Za izbor odgovarajućeg materijala potrebno je dostaviti potrebne podatke o :

- radnoj temperaturi,
- radnom pritisku,
- radnoj sredini (kiselina, baza, pare, gasovi) i ostalo.

Grafitni prstenovi, ležajevi, zaptivači i lamele

 

DRŽAČI ČETKICA

Na električnoj mašini neophodno je da su svi držači četkica u ispravnom stanju, šta je jedan od najosnovnijih uslova za dobar rad četkice u pogonu. Osnovna svojstva koja mora da poseduje drzač četkica su sledeća:

- ormarići drzača moraju biti mehanički čvrsti
- obrada držača mora biti precizna, šta naročito važi za unutrašnje površine ormarića držača
- pritisak na četkicu mora biti podešen tako da za svo vreme rada četkice bude u sto manjim granicama (vibracije u kućištu držača)
- opruge i ostali elementi koji obezbeđuju elastičnost u toku rada, kao i prigusenje vibracija, moraju biti tačno podešeni i u ispravnom stanju.

 

DRŽAČI ČETKICA ZA KLIZNE PRSTENOVE

DDK DRŽAČI

DDK DRŽAČI ČETKICA

Ovaj tip držača ugraduje se na svim masinama sa kliznim prstenovima različitih snaga. Zbog svoje masivnosti primena ovog držača je moguća i u vrlo teškim uslovima rada. Zavrtnji koji inače drže krakove držača služe i za podesavanje ugla prema potrebi. Držač se izraduje od livenog mesinga, pritisak opruge se može podešavati.

Slika 13 DDK Držač četkica

Tabela - Oznake i dimenzije pri naručivanju DDK držača

KD / KKD / KKDS / KDS DRŽAČI

Ovaj tip držača može se primenjivati na svim mašinama sa prosečnom brzinom okretanja do 15 m/s.

Držač četkica sa jednim krakomDržač četkica sa dva kraka

KD Držač četkicaKKD Držač četkica

KKDS Držač četkicaKDS Držač četkica

Oznake i dimenzije pri naručivanju držača četkica KD/KKD/KKDS/KDS

Primer za narudžbinu: Držač četkice dimenzije 16x8, dužina kraka L=60 i prečnik nosača držača d=13, naručivati sledećom oznakom KKD 1608/60-13.

DRŽAČI ČETKICA SA SPIRALNOM OPRUGOM I SA OPRUGOM KONSTANTNOG PRITISKA

Držači četkica sa spiralnom oprugom

PRIRUBNI DRŽAČI

Ovaj tip držača primenjuje se kod malih mašina radi uštede prostora.

Prirubni držači četkica

RADIJALNI KOLEKTORSKI DRŽAČI

Radijalni kolektorski držači upotrebljavaju se kod jednosmernih mašina, malih i srednjih snaga sa promenljivim smerom okretanja, za brzine obrtanja od najmanjih do najvećih. Pogodni su i za teže uslove rada.

Radijalni kolektorski držači četkica

Tabela 4 - Oznake i dimenzije pri naručivanju radijalnih kolektorskih držača

Oznake i dimenzije pri naručivanju radijalnih kolektorskih držača četkica

SPECIJALNI KOLEKTORSKI DRŽAČI

Specijalni kolektorski držačSpecijalni kolektorski držač

Oznake i dimenzije pri naručivanju specijalnih kolektorskih držača

 

ČETKICE I DRŽAČI ZA MOKRI I SUVI RAD

Telo četkice se izrađuje od cevi određenog prečnika mesinga, bronze ili bakra spojeno lemljenjem sa bakarnim užetom na čijem se kraju u zavisnosti od upotrebe nalazi kapica, zavrtanj ili kablovska papučica. Telo četkice je ispunjeno specijalnim bronzanim nitima.

Četkice i držači za suvi i mokri rad

 

ODUZIMAČI STRUJE

Oduzimač struje je napravIjen u obliku kolica koja klize linijom TDR (trolno-dizalični razvod). Na oduzimaču su klizači (kontaktni oduzimači) koji prenose struju od provodnika.

Oblik klizača zavisi od jačine struje i isporučuje se za:

1.TDR III

- struje do 20 A sa kotrljajućim četkicama slike (20 i 22),
- struje do 40 A sa trouglastim četkicama slika (22)

2.TDR IV

- struje do 20 A sa pravougaonim četkicama (slika 21),
- struje do 40 A sa pravougaonim četkicama (slika 21).

Oduzimači za 20 i 40 A kod četvoropolnog razvoda razlikuju se u jačini opruge četkica i veličini četkica.

Oduzimači struje

 

Kontaktni oduzimači struje slika 20

KONTAKTNI ODUZIMAČI

 


Isporučuje se u kompletu sa oduzimačima struje (slika 20), i posebno (slika 22) u verziji:
- Za struje do 20 A sa kotrljajućim četkicama TIP KO I - 20 A i TIP KO 11 20 A,
- Za struje do 40 A sa trouglastim četkicama TIP KO I - 40 A i TIP KO 1140 A.

Kontaktni oduzimači

 

KLIZNA KOLA ZA ELEKTROMOTORE

Klizna kola se obično izrađuju sa tri, ali se po zahtevu mogu proizvesti i sa dva, četiri i više kliznih prstenova, kao i sa glavčinom i bez.

Takođe vršimo i remont kliznih kola, zamenu prstenova, izolacije i priključaka.

Klizna kola za elektromotore

Primer za narudžbinu kliznih kola:

Primeri za narudžbinu kliznih kola

 

KONTAKTI ZA ELEKTRlČNE SKLOPKE

proizvodimo i izrađujemo razne vrste kontakata za električne kontaktore sa i bez sinterovanih kontaktnih pločica od raznih materijala.

Kontakti za električne sklopove

 

TEHNIČKI UPITNI LIST

Tehnički upitni list

Dimenzije četkica

 

Sertifikati

Reference

Zastupnik SCHUNK Nemačka

Ranex d.o.o. je ekskluzivni uvoznik repromaterijala "SCHUNK" Nemačka za izradu elektro i metalografitnih četkica,  na prostorima bivše Jugoslavije.